Category Archives: News

JOB: Digital Marketing Partner, Chwarae Teg

Location:  Cardiff

Salary: £27,282 per annum

Chwarae Teg is a charity working to help ensure women in Wales can enter the workplace, develop their skills and build rewarding careers. They work closely with the government, academics and industry to influence the development of policies.

This role is offered on a fixed term contract until 31st March 2018. Secondment opportunities also welcome.

About the role

Chwarae Teg are looking for a Marketing Partner – Digital to join their exciting and expanding team! As the Marketing Partner – Digital, you will play an integral role planning and implementing brand marketing campaigns across multiple channels, ensuring that goals and targeting opportunities are met and optimised.

To be successful in this role you will already have demonstrable experience and success within a digital marketing role of similar scale and complexity including search, social media, lead generation and direct sales. You will also possess excellent verbal and written communication skills with an eye for accuracy. If this sounds like you, they’d love to hear from you.

Why Chwarae Teg?

Naturally, we offer a competitive benefits package (more about that later) and more importantly, you’ll get a great buzz from contributing to our vision every day whilst working with a talented team of people. You’ll also be joining a dynamic and forward thinking charity that is ambitious and relentless in creating a Wales where women can achieve and prosper.

Want to know more?

Visit Chwarae Teg’s website to apply http://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers To find out more about the Women’s Programme visit http://www.agilenation2.org.uk/for-women/

How to apply

Visit https://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers/ and complete the application and equal opportunity monitoring form and return both documents to recruitment@chwaraeteg.com – Applications by CV will not be accepted.

Closing date: Midday Wednesday 26th April 2017.

Want to talk to someone? Give Gemma a call on 07950 492 103

 

*********

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £27,282 y flwyddyn

Mae Chwarae Teg yn elusen sy’n gweithio i helpu i sicrhau fenywod yng Nghymru i allu mynd mewn i’r gweithle, yn datblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaoedd gwerth chweil. Maent yn gweithio’n agos gyda’r llywodraeth, academyddion a diwydiant i ddylanwadu ar ddatblygiad polisïau.

Mae’r rôl hon yn cael ei gynnig ar gontract tymor penodol hyd 31 Mawrth 2018. Cyfleoedd Secondiad hefyd yn croesawu.

Am y rôl

Chwarae Teg yn chwilio am Partner Marchnata – Digidol i ymuno â’u tîm gyffrous ac yn ehangu! Fel y Partner Marchnata – Digidol, byddwch yn chwarae gweithredu ymgyrchoedd marchnata brand ar draws sianeli lluosog gynllunio a, gan sicrhau bod nodau a chyfleoedd targedu yn cael eu bodloni ac yn optimized.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon bydd gennych eisoes brofiad a llwyddiant amlwg o fewn rôl marchnata digidol ar raddfa a chymhlethdod tebyg gan gynnwys chwilio, cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu plwm a gwerthu uniongyrchol. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog gyda llygad am gywirdeb. Os yw hyn yn swnio fel chi, byddent yn falch iawn o glywed gennych.

Pam Chwarae Teg?

Yn naturiol, rydym yn cynnig pecyn buddion cystadleuol (mwy am hynny yn nes ymlaen) ac yn bwysicach, byddwch yn cael gwefr gwych gan gyfrannu at ein gweledigaeth bob dydd wrth weithio gyda thîm talentog o bobl. Byddwch hefyd yn ymuno yn elusen feddwl deinamig a blaengar sy’n uchelgeisiol ac yn benderfynol wrth greu Cymru lle gall merched gyflawni a ffynnu.

Eisiau gwybod mwy?

Ewch i wefan Chwarae Teg i wneud cais http://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers I gael gwybod mwy am Raglen y Merched ymweliad http://www.agilenation2.org.uk/for- merched /

Sut i wneud cais

Ewch https://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers/ a chwblhewch y ffurflen monitro gais a chyfle cyfartal ac yn dychwelyd y ddwy ddogfen i recruitment@chwaraeteg.com – ni fydd ceisiadau gan CV yn cael ei dderbyn .

Dyddiad cau: Hanner dydd Dydd Mercher 26 mis Ebrill 2017.

Eisiau siarad â rhywun? Rhowch Gemma alwad ar 07950 492 103

JOB: External Affairs Manager, NUS Wales

Location:  Cardiff

Salary:  £33,658 – £37,263

NUS Wales is the voice of more than 300,000 students in Wales. As our External Affairs Manager, you will make sure our students cannot be ignored.

About the role

The post holder will manage the development and consistent delivery of NUS Wales’ public affairs strategy. They will effectively manage NUS Wales communications across students’ unions, key stakeholders and the wider public, including the campaigning work of NUS Wales and the priorities of NUS Wales’ full time elected officers. In addition, they will grow and develop the bilingual service and policy of NUS.

The successful candidate will have the breadth and depth of experience to be able to lead a team of communicators, campaigners and translators. You will have extensive experience of developing communications strategies, including crisis management and working with difficult audiences; experience of building media and press relationships, including as a press contact and an understanding of current affairs within Welsh politics.

This role will include travel within Wales and the UK, with travel time beyond normal working hours. This role will contribute towards press relationship management, acting as the press contact for NUS Wales and be expected to respond to this outside normal working hours.

Benefits

In addition to your basic salary we also offer a generous benefits package which includes:

27 days holiday (plus 1 extra day each year to a maximum of 30) plus 4 days over the Christmas period as well as public holidays

Childcare voucher scheme with a further childcare allowance to support parents

Flexible working options

An individual health cash plan

Employee assistance scheme including a GP advice line, virtual doctor, counselling, medical information and legal advice

A generous pension scheme (employer matched up to a maximum of 6% of basic salary)

Access to learning and development opportunities

How to apply

For more information please read the role profile or to apply please complete the application form and diversity monitoring form, both available on our website

Please note we do not accept CVs or pdf documents

Deadline for applications is 2nd May 2017

Interviews will be held on 17th May 2017

Completed applications should be returned to recruitment@nus.org.uk

For an informal conversation about the role, please email Director of Nations and Internationalism, Mike Day, mike.day@nus-scotland.org.uk.

NUS is committed to being an inclusive employer and having a diverse workforce. We particularly welcome and encourage applications from Black, Asian and minority ethnic background.

******

Rheolwr Materion Allanol

Lleoliad:  Caerdydd

Cyflog:  £33,658 – £37,263

UCM Cymru yw llais dros 300,000 o fyfyrwyr yng Nghymru. Fel ein Rheolwr Materion Allanol, byddwch yn sicrhau na ellir anwybyddu ein myfyrwyr.

Ynglŷn â’r rôl

Bydd deilydd y swydd yn rheoli datblygiad a gweithrediad cyson strategaeth materion cyhoeddus UCM Cymru. Bydd yn rheoli cyfathrebiadau UCM Cymru’n effeithiol ar draws undebau myfyrwyr, rhanddeiliaid allweddol a’r cyhoedd yn ehangach, gan gynnwys gwaith ymgyrchu UCM Cymru a blaenoriaethau swyddogion etholedig llawn-amser UCM Cymru. Ynghyd â hyn, bydd yn tyfu a datblygu gwasanaeth a pholisi dwyieithog UCM.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad eang a dwfn i allu arwain tîm o gyfathrebwyr, ymgyrchwyr a chyfieithwyr. Bydd gennych brofiad eang o ddatblygu strategaethau cyfathrebu, gan gynnwys rheoli argyfwng a gweithio gyda chynulleidfaoedd anodd; profiad o adeiladu perthynas â’r wasg a’r cyfryngau, gan gynnwys gweithredu fel cyswllt â’r wasg, yn ogystal â dealltwriaeth o faterion cyfoes o fewn gwleidyddiaeth Cymru.

Bydd y swydd yn cynnwys teithio o fewn Cymru a’r DU, gydag amser teithio’r tu hwnt i oriau gwaith cyffredin. Bydd deilydd y swydd yn cyfrannu at reolaeth ein perthynas â’r wasg, gweithredu fel cyswllt UCM Cymru â’r wasg, a bydd disgwyl i chi ymateb i hyn y tu allan i oriau gwaith cyffredin.

Buddion

Ynghyd â’ch cyflog sylfaenol, rydym hefyd yn cynnig pecyn buddion hael sy’n cynnwys:

27 diwrnod o wyliau (hefyd 1 diwrnod ychwanegol bob blwyddyn hyd at uchafswm o 30 diwrnod) hefyd 4 diwrnod ychwanegol dros gyfnod y Nadolig, ynghyd â gwyliau cyhoeddus

Cynllun taleb gofal plant gyda lwfans gofal plant pellach i gynorthwyo rhieni.

Dewisiadau gweithio hyblyg

Cynllun ariannol iechyd unigol

Cynllun cymorth i aelodau staff, gan gynnwys llinell-gyngor at feddyg teulu, meddyg rhithwir, cwnsela, gwybodaeth feddygol a chyngor cyfreithiol

Cynllun pensiwn hael (mae’r cyflogwr yn cynnig hyd at 6% o’r cyflog sylfaenol)

Cyfleoedd am ddysgu a datblygiad

Sut i gyflwyno cais

Am fwy o wybodaeth, darllenwch y proffil rôl, neu os ydych am ymgeisio a fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen gais a’r ffurflen fonitro amrywioldeb; mae’r naill a’r llall ar gael ar ein gwefan

Dylech nodi nad ydyn ni’n derbyn CV na dogfennau pdf

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Mai 2017

Cynhelir cyfweliadau ar 17 Mai 2017

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi’u cwblhau i recruitment@nus.org.uk

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r rôl, mae croeso i chi e-bostio Cyfarwyddwr y Gwledydd Datganoledig a Rhyngwladoldeb, Mike Day ar mike.day@nus-scotland.org.uk.

Mae UCM wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol a chynnal gweithlu amrywiol. Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan y rheiny sy’n Groenddu, Asiaidd neu o gefndir lleiafrifol ethnig.

 

 

JOB: External Affairs Assistant, The Open University in Wales

Unit: The Open University in Wales

Salary: £21,843 to £24,565

Location: Cardiff

Please quote reference: 13521

Closing date: 12 noon on 13 April 2017.

We are seeking a highly motivated and versatile individual to provide support for the external affairs and communications activities of The Open University in Wales, primarily supporting the Policy and Public Affairs Manager.

You will have experience of working in a communications, public or external affairs environment and editing websites and/or working with social media.  You will be strong team player with excellent communication, administrative and organisational skills combined with a high level of motivation, initiative, flexibility and attention to detail.

Closing date: 12 noon on 13 April 2017. 

Interview dates: 28 April 2017. 

 

Cynorthwy-ydd Materion Allanol

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£21,843 – £24,565,

Rhif Cyf: 13521

Lleolir yng Nghaerdydd

Mae’r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 drwy sicrhau bod addysg uwch ar gael i bob rhan o’r gymuned.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn llawn cymhelliant ac amryddawn i ddarparu cymorth ar gyfer gweithgareddau materion allanol a chyfathrebu’r Brifysgol Agored yng Nghymru, yn bennaf yn cynorthwyo’r Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus.

Gyda phrofiad o weithio mewn amgylchedd cyfathrebu, materion cyhoeddus neu allanol a golygu gwefannau a/neu weithio â chyfryngau cyhoeddus. Byddwch yn chwaraewr tîm cryf gyda sgiliau cyfathrebu, gweinyddu a threfnu rhagorol ynghyd â lefel uchel o gymhelliant, y gallu i weithio ar eich liwt eich hun, hyblygrwydd a sylw i fanylder.

Dyddiad cau: Hanner dydd, 13 Ebrill 2017. 

Dyddiadau Cyfweld: 28 Ebrill 2017. 

 

For detailed information and how to apply go to www3.open.ac.uk/employment, or call Alison Deering, Senior Support Services Assistant on 029 2047 1019, email Wales-Recruitment@open.ac.uk or write to The Open University in Wales, 18 Custom House Street, Cardiff, CF10 1AP quoting the relevant reference number.

I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud cais, ewch i www3.open.ac.uk/employment, ffoniwch Alison Deering, Uwch Gynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth ar 029 2047 1019, anfonwch e-bost i Wales-Recruitment@open.ac.uk neu ysgrifennwch at Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Heol y Tolldy, Caerdydd, CF10 1AP gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod perthnasol.

Email: Wales-Recruitment@open.ac.uk

 

For further information information.

 

Information from the British Council

Information from the British Council

Future Leaders Connect is a new global network for emerging policy leaders. We aim to connect exceptional young people (aged 18-35) from around the world.

Two people from Wales will be chosen to join Future Leaders Connect and applications for the scheme are open now.

The best six applicants will go on to a heat at the Senedd on 15 June, where they will have the chance to pitch their ideas to an audience of political leaders and policy experts. The two winners of the heat will join Future Leaders Connect, which offers:

  • Nine day residential programme in Cambridge and London, with interactive workshops that will enhance existing leadership and communication skills, and share policy making best practice.
  • The chance to meet UK Parliamentarians, visit leading UK institutions and attend private meetings with leaders and policy makers from around the world.
  • A one day conference in the Houses of Parliament themed Fast Forward: Preparing for the World Ahead of Us. The conference will be an interactive day of discussions and debates with UK Parliamentarians addressing some of the world’s most urgent issues.

Further information can be found here:

https://wales.britishcouncil.org/en/programmes/society/future-leaders-connect

Applications close on Sunday 14th May 2017.

 
Rhwydwaith byd-eang newydd ar gyfer arweinwyr polisi yw Future Leaders Connect, i bobl ifanc sydd am ddatblygu’u hawydd i arwain a dod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr polisi. Ein nod yw cysylltu pobl ifanc eithriadol (rhwng 18-35 oed) o bob cwr o’r byd.

Bydd dau berson o Gymru yn cael eu dewis i ymuno â Future Leaders Connect ac mae ceisiadau ar gyfer y cynllun ar agor nawr.

Bydd y chwe ymgeisydd gorau yn mynd ymlaen i ragbrawf yn y Senedd ar 15 Mehefin, ac yn cael y cyfle i gyflwyno eu syniadau i gynulleidfa o arweinwyr gwleidyddol ac arbenigwyr polisi. Bydd y ddau enillydd yn ymuno â Future Leaders Connect, sydd yn cynnig:

  • Rhaglen breswyl naw diwrnod yng Nghaergrawnt a Llundain, gyda gweithdai rhyngweithiol a fydd yn gwella sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu, a rhannu arferion gorau o ran llunio polisïau.
  • Cyfle i gwrdd â Seneddwyr y Deyrnas Unedig, ymweld â rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain a mynd i gyfarfodydd preifat gydag arweinwyr a llunwyr polisi o bob cwr o’r byd.
  • Cynhadledd undydd yn San Steffan ar y thema Fast Forward: Preparing for the World Ahead of Us. Bydd y gynhadledd yn ddiwrnod rhyngweithiol o drafodaethau a dadleuon wrth i Seneddwyr y Deyrnas Unedig drafod rhai o broblemau mwyaf argyfyngus y byd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://wales.britishcouncil.org/en/programmes/society/future-leaders-connect

Ceisiadau’n cau ar ddydd Sul 14 Mai, 2017.

JOB: Senior Advocate, RSPB

Senior Advocate

Reference number: A8010317

Location: Cardiff

Are you an enthusiastic and persuasive advocate who will be a passionate and effective champion for the change nature needs? Are you passionate about protecting nature and wildlife during a period of political evolution? If yes, then we want to hear from you.

We are looking for a politically-savvy leader for our advocacy work at a pivotal time of political change, during which, the implications for nature conservation are still unclear and shifting rapidly. You will lead our vital work with the political sector in Wales, seeking to create opportunities to influence political audiences to protect and enhance the natural environment. In parallel, you will work with colleagues across the UK to ensure the interests of the Welsh countryside, seas and wildlife are secured during the Brexit negotiations. You will work in partnership with other environmental charities in Wales to secure the best political, policy and legislative outcomes for nature.

We are seeking to appoint a Senior Advocate, but we reserve the right to appoint at a less senior level depending on candidates’ skills, qualifications and experience (the relevant role profile can be supplied on request). Note: this is a maternity cover post.

Salary

Starting salary range is £29,507 to £31,966 per annum

Hours & contract information

Hours: Full time
Contract: Maternity Cover – Maximum 12 months

Closing date: 9 April 2017
Interview date: 10 May 2017

How to apply

You can find more information about the role in the downloads below. Please make sure you include reference number A8010317 on any correspondence.

Role Profile (Word 185Kb, requires Microsoft Word)

Additional information (PDF 138Kb, requires Adobe Reader)

Application details (Word 29Kb, requires Microsoft Word)

For questions about this post
Sharon Thompson
sharon.thompson@rspb.org.uk
02920 353315

Send application details to
Amy Doore
amy.doore@rspb.org.uk
The RSPB, Wales Headquarters, Castlebridge 3, 5-19 Cowbridge Road East, Cardiff, CF11 9AB, 02920 353015

JOB: Senior External Affairs Manager, Carers Trust Wales

Location: Cardiff

Salary: £39, 348

Closing date: 12.00, March 30th

 

Summary

We are currently looking for a Senior External Affairs Manager to take overall responsibility for the direction and management of the External Affairs team at Carers Trust Wales.

Employer Profile

Carers Trust Wales is part of Carers Trust, the largest UK-wide charity for unpaid carers. Together with our Network Partners, we provide support, information, advice and services for children, young people and adults caring, unpaid, for a family member or friend.

Job Role

You will have a lead role in all policy, public affairs, campaigns and communications work in Carers Trust Wales. The successful candidate will have highly developed communication, interpersonal and influencing skills and an ability to think strategically in terms of policy, campaigns and communications.

This is a great opportunity for a talented and dynamic manager to assume a lead role in a challenging but rewarding sector, supporting Wales’ 370,000 carers to make their voices heard.

How To Apply

An application pack can be downloaded from www.carers.org If you are having problems downloading the recruitment pack you can request one via email at recruitment@carers.org or telephone 0844 800 4361.

JOB: Policy Officer, Woodland Trust

Job title: Policy Officer
Department: Conservation and External Affairs but with links to Wales
Reporting to: Conservation Policy Lead
Location: Cardiff but frequent travel to London and Grantham
Hours of work: 37.5
Contract: Fixed term contract until end June 2019
Salary: £25,000 – £30,000

Closing date : 02/04/2017

Job Summary

Leaving the EU is the most important change in land management policy for 40 years and a massive opportunity to secure a future for the UK’s woods and trees, we need to get our views known and our vision heard.
The Conservation Policy Officer will lead the development and advocacy of post referendum sustainable land management policies for Wales and support the development and dissemination of conservation policies across the rest of the UK.
Qualities/ Experience/Skills Required
Essential:
Degree in a relevant subject
Knowledge and experience of working to shape UK land management policies, specifically the Common Agricultural Policy and its implementation and impacts on woods, trees and/ or other ecosystems
Working knowledge of Welsh Assembly Government processes
Ability to build collaborative partnerships across a disparate group of stakeholders
Self-starter with ability to prioritise but also capable of working as part of a team
High level of spoken and written presentation skills in both formal and informal situations
Ability to plan and deliver multi-dimensional projects
Desirable:
Knowledge/ experience of EU Directives and regulations that apply to species and habitat management within the UK
Knowledge/ experience of UK, Scotland and N. Ireland environmental governance processes
Knowledge of trees, woods and associated ecosystems

How you need to be:
Surefooted – Having a clear sense of direction, being confident by doing the right thing at the right time for the Woodland Trust
Nimble – Being innovative and creative and adapting to the changing needs of the Woodland Trust and our people
Trusted – Understanding our people, being a listening ear and keeping promises
Treasured – Great at building relationships across the whole of the Woodland Trust. A respected, go-to person.

Applications should come through to our website – www.woodlandtrust.org.uk/jobs

JOB: Media and Communications Officer, Welsh NHS Confederation

Location: Cardiff

Salary: £26,000

Duration: 15 months fixed-term contract

Closing date for applications: Monday 20 March 2017

The Welsh NHS Confederation seeks a skilled, dynamic and enthusiastic Media and Communications Officer on a 17 month fixed term contract.

The Welsh NHS Confederation is a membership organisation that represents the seven Health Boards and three NHS Trusts in Wales.

The role of Media and Communications Officer will cover a wide range of duties in support of the overall activity of the Welsh NHS Confederation, particularly through a strong communications and media programme. The Confederation aims to lead the health policy debate and this role seeks to enhance the Confederation’s reputation as the authoritative voice of the NHS in Wales, and as a place for innovative and challenging thinking.

Key responsibilities will include handling of day-to-day communications with national, regional and local media, social media, website content and publications.   The post holder will advise on media management, including drafting lines to take, producing press releases and statements, and all other aspects of media relations.

The successful applicant will also contribute with other team members to the Confederation’s overall programme of work, including events, policy and public affairs activity.

The ability to speak Welsh is desirable.

To discuss the post further, you can contact Julia McWatt on 02920 349850.

Apply online at NHS Jobs or Indeed.co.uk.  Please ensure that you demonstrate experience as outlined in the person specification.

 

JOB:Digital Communications Assistant, The Royal Pharmaceutical Society

Full Time 35 Hours per week (12 month Fixed term contract)

£20,000 per annum

Location: Cardiff

The Royal Pharmaceutical Society (RPS) is the professional body for pharmacists and pharmacy in England, Scotland and Wales.  We have a unique opportunity for an ambitious digital communications professional to support our programme of public relations, public affairs and campaign activity in Wales.

Working in a small team you will thrive on the challenge of delivering high quality communications to our members, politicians, stakeholders and the media using both traditional and digital channels.  This is a fast moving, varied role with an abundance of opportunities to develop your career.  Whether you are writing news articles for our website, managing our social media accounts or working on our next Welsh pharmacy event, you will find working for the RPS interesting, challenging and rewarding.

You will have excellent written communication skills, an analytical approach and it goes without saying that we are looking for first class digital communication and social media skills.

We take the development of our staff seriously and welcome suitable candidates who have an appetite for learning.

For more information on this role including the full job description and details on how to apply, go to:  http://www.rpharms.com/vacancies

Application is by CV and covering letter / supporting statement.  Please note, we will not accept CV’s without a covering letter.

Closing date for applications: Midday on Friday 17 March

Interviews:  Week Commencing Monday 3 April

The Royal Pharmaceutical Society is an equal opportunities employer

JOB: Age Cymru – Health and Social Care Policy and Campaigns Officer – fixed term 6 months

We’re looking for a positive and motivated individual to join Age Cymru. As the only Wales based national charity devoted to addressing all the issues affecting older people in Wales, this is a fantastic opportunity to join as we continue to create an age friendly Wales. This post is based at our office off Ocean Way in Cardiff.

Health and Social Care Policy and Campaigns Officer – fixed term 6 months

Secondment applications welcome

Salary – £28,848 per annum (35 hours)

You’ll be required to develop robust campaign proposals in relation to health and social care, as well as co-ordinate and implement influential campaign activities.

You’ll ensure that a wide range of audiences are reached by liaising with and supporting Age Cymru Partners and managing relationships with campaign supporters to influence and maximise local potential of national campaigns.

You’ll have experience of working in a campaigning environment with the ability to research and interpret data for campaign purposes. You’ll have an understanding of current policy, political and legislative structures in Wales and an awareness of and interest in issues affecting older people in Wales.  You’ll also have the ability to deal with people at all levels.

Closing date:  9am, Monday 27 February 2017

Interview date:  Tuesday 7 March 2017

 

 

 

For further information about the post and how to apply, visit our website at www.agecymru.org.uk,e-mail HR@agecymru.org.uk or phone 02920431555.