Standards Committee interim report into lobbying, January 2018

The Standards of Conduct Committee has published their interim report on lobbying in Wales. The report lists five recommendations and we’re pleased to say that recommendations two to five are from PAC’s verbal and written representations to the committee.

We are hoping to hold an event on the report with the Chair of the Committee in the near future and will send out details as soon as this is confirmed.

It is widely recognised in the report, and by stakeholders, that the Wales Act 2017 and Brexit will increase the powers of the Assembly and that there needs to be greater transparency between elected representatives and the public affairs sector.

As PAC members we will all be required to sign up to the refreshed Code of Conduct as our memberships renew, and as a committee we will be working to deliver on our commitment to the committee to regularly publish a voluntary register of lobbyists in Wales, ensuring greater transparency.

We have welcomed today’s report, and the following quote has been shared with media outlets: “Today’s report recognises the vital role played by lobbying in the democratic process,  and our members will welcome the committee’s recommendations which will improve the transparency and accountability of the Assembly in regards of engaging with lobbying professionals.

“Public Affairs Cymru will continue to work with our members to ensure our code of conduct maintains high standards of professional behaviour in lobbying in Wales, and we will deliver on our commitment to the committee to regularly publish a voluntary register of lobbyists later this year to assist in increasing transparency and openness.”

The PAC Executive would like to thank the previous Exec, led by Nesta Lloyd-Jones, and the code of conduct working group, led by Daran Hill, for their work on the inquiry on record.

If you have any questions about the report or comments please contact chair@publicaffairscymru.org.uk.

 Lobbying report Jan 2018 ENG  Adroddiad - Lobio CYM

JOB: Policy and Public Affairs Manager, BHF Cymru

Location: Cardiff
Salary Details: c£32,000 p/a + benefits
Hours Per Week: 35
Closing Date: 09 Oct 2017
Vacancy Type: Permanent

The British Heart Foundation (BHF) is the nation’s heart charity, fighting to keep the nation’s heart beating with information, patient care and pioneering research into Coronary Heart Disease, the nation’s single biggest killer.

About the role

We are seeking an experienced Policy and Public Affairs Manager to join our fight for every heartbeat as part of our award-winning policy and public affairs work.

Based in our Cardiff office you’ll devise and implement Wales-specific policy actions within the BHF policy framework and an effective, high-profile government relations programme, positioning BHF Cymru as the heart health voice in Wales.

With strong relationship building skills you’ll maintain existing and develop new strategic relationships with key organisations to ensure that BHF Cymru influences developments in research and health policy and practice.

You will work with teams within the Prevention Support & Survival Directorate to co-produce policies and patient engagement mechanisms that will help deliver BHF strategic priorities

About you

You will have experience of successful policy development and proven complex problem solving skills, first-class interpersonal communication and influencing skills are essential. You will have an in-depth understanding of the workings and processes of devolved government in Wales and how to use them to best effect.

You will also be driven by your commitment to making a difference to heart health policy in Wales.

How to apply
Our process involves submitting your CV and a supporting statement, which should outline your interest and explain how you meet the roles criteria.
https://jobs.bhf.org.uk/vacancies/3059/policy-and-public-affairs-manager-wales.html
Y British Heart Foundation (BHF) yw elusen calon y genedl. Mae’n brwydro i ofalu bod calon y genedl yn dal i guro trwy sicrhau gwybodaeth, gofal i gleifion a gwaith ymchwil arloesol i Glefyd Coronaidd y Galon sy’n lladd mwy o bobl Prydain nag unrhyw un peth arall.

Gair am y swydd

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi a Materion Cyhoeddus profiadol i ymuno â’n brwydr dros bob curiad calon fel rhan o’n gwaith arobryn ym maes polisi a materion cyhoeddus.

Byddwch yn gweithio o’n swyddfa yng Nghaerdydd gan ddyfeisio a gweithredu camau polisi sy’n benodol i Gymru fel rhan o fframwaith polisïau’r BHF a rhaglen effeithiol ac amlwg o gysylltiadau â Llywodraeth Cymru, gan sicrhau mai BHF Cymru yw llais iechyd y galon yng Nghymru. Byddwch yn dda am feithrin cysylltiadau a byddwch yn cynnal cysylltiadau presennol ac yn meithrin cysylltiadau strategol newydd gyda sefydliadau allweddol er mwyn sicrhau bod BHF Cymru yn dylanwadu ar ddatblygiadau ym meysydd ymchwil, polisi iechyd ac ymarfer.

Byddwch yn cydweithio â thimau yn y Gyfarwyddiaeth Atal, Goroesi a Chefnogi i gyd-ddatblygu polisïau a dulliau o ymgysylltu â chleifion a fydd yn helpu i gyflenwi blaenoriaethau strategol y BHF.

Gair amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o ddatblygu polisïau yn llwyddiannus a byddwch wedi profi eich bod yn gallu datrys problemau cymhleth. Mae sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol a sgiliau dylanwadu ardderchog yn hanfodol.

Bydd gennych ddealltwriaeth drwyadl o drefniadau a phrosesau’r llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru a byddwch yn deall sut orau i’w defnyddio.
Byddwch yn cael eich gyrru gan eich ymroddiad i wneud gwahaniaeth i bolisi iechyd y galon yng Nghymru.
Sut i wneud cais
Mae ein proses yn cynnwys anfon eich CV a datganiad ategol a ddylai amlinellu’ch diddordeb yn y swydd ac esbonio sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf.
Mae British Heart Foundation yn cydnabod ac yn parchu gwerth ac amrywiaeth pawb.
https://jobs.bhf.org.uk/vacancies/3059/policy-and-public-affairs-manager-wales.html

JOB: Children & Young People Public Affairs Officer – maternity cover, Welsh Women’s Aid

NJC Scale SO1: £25,951 – £27,668

15 hours per week

Do you want to influence the development and implementation of policy, legislation and service provision to promote positive change for children and young people experiencing violence against women and girls in Wales?

Working as part of the Public Affairs team, you will contribute towards Welsh Women’s Aid’s aims by promoting ‘whole education’ and community approaches to prevention, and challenging gender inequality experienced by children and young people. You will improve the safety of children and young people, and minimise the future impact of witnessing or experiencing abuse, involving children and young people in the work we do.

Posts open to women only under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1.

We value diversity and are committed to promoting equality. We encourage applications from women from all backgrounds and communities and particularly welcome applications from Black and minority communities and other under-represented groups.

Closing date: 12 noon Monday 2nd October 2017

Interview date: Tuesday 10th October

The office base will be in Cardiff, with travel across Wales.

To download an application pack please go to http://www.welshwomensaid.org.uk/joinus/ or email recruitment@welshwomensaid.org.uk or phone 02920 541551.

 

Information from the British Council

Information from the British Council

Future Leaders Connect is a new global network for emerging policy leaders. We aim to connect exceptional young people (aged 18-35) from around the world.

Two people from Wales will be chosen to join Future Leaders Connect and applications for the scheme are open now.

The best six applicants will go on to a heat at the Senedd on 15 June, where they will have the chance to pitch their ideas to an audience of political leaders and policy experts. The two winners of the heat will join Future Leaders Connect, which offers:

  • Nine day residential programme in Cambridge and London, with interactive workshops that will enhance existing leadership and communication skills, and share policy making best practice.
  • The chance to meet UK Parliamentarians, visit leading UK institutions and attend private meetings with leaders and policy makers from around the world.
  • A one day conference in the Houses of Parliament themed Fast Forward: Preparing for the World Ahead of Us. The conference will be an interactive day of discussions and debates with UK Parliamentarians addressing some of the world’s most urgent issues.

Further information can be found here:

https://wales.britishcouncil.org/en/programmes/society/future-leaders-connect

Applications close on Sunday 14th May 2017.

Rhwydwaith byd-eang newydd ar gyfer arweinwyr polisi yw Future Leaders Connect, i bobl ifanc sydd am ddatblygu’u hawydd i arwain a dod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr polisi. Ein nod yw cysylltu pobl ifanc eithriadol (rhwng 18-35 oed) o bob cwr o’r byd.

Bydd dau berson o Gymru yn cael eu dewis i ymuno â Future Leaders Connect ac mae ceisiadau ar gyfer y cynllun ar agor nawr.

Bydd y chwe ymgeisydd gorau yn mynd ymlaen i ragbrawf yn y Senedd ar 15 Mehefin, ac yn cael y cyfle i gyflwyno eu syniadau i gynulleidfa o arweinwyr gwleidyddol ac arbenigwyr polisi. Bydd y ddau enillydd yn ymuno â Future Leaders Connect, sydd yn cynnig:

  • Rhaglen breswyl naw diwrnod yng Nghaergrawnt a Llundain, gyda gweithdai rhyngweithiol a fydd yn gwella sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu, a rhannu arferion gorau o ran llunio polisïau.
  • Cyfle i gwrdd â Seneddwyr y Deyrnas Unedig, ymweld â rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain a mynd i gyfarfodydd preifat gydag arweinwyr a llunwyr polisi o bob cwr o’r byd.
  • Cynhadledd undydd yn San Steffan ar y thema Fast Forward: Preparing for the World Ahead of Us. Bydd y gynhadledd yn ddiwrnod rhyngweithiol o drafodaethau a dadleuon wrth i Seneddwyr y Deyrnas Unedig drafod rhai o broblemau mwyaf argyfyngus y byd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://wales.britishcouncil.org/en/programmes/society/future-leaders-connect

Ceisiadau’n cau ar ddydd Sul 14 Mai, 2017.