JOB: Head of Policy & Campaigns,Wales – Citizens Advice

Head of Policy & Campaigns, Wales
£52,704
Cardiff
Full time
Maternity cover until June/July 2019
Job Ref: 18\072

We are looking for an outstanding person to lead our Wales Policy and Campaigns team based in Cardiff.

This is an exciting opportunity to work on the big issues facing people across England and Wales today, joining a team with a track record of achieving change.

We’re an organisation with a relentless focus on making society fairer. Each year we help 2.7 million people to solve their problems across England and Wales. This data and our reputation give us unparalleled influence. We have a unique insight into emerging trends and issues affecting people, and we use it to work with government, regulators and industry to improve people’s lives.

This role will work closely with colleagues across the organisation to maximise the impact we have for our clients in Wales. In Wales we have a network of 19 local Citizens Advice – all individual charities, staffed by nearly 800 dedicated volunteers and paid staff. We deliver advice from over 375 community locations in Wales, as well as offering services over the phone and online.

This could include leading work on devolved issues such as housing and health & social care policy, but also promoting and influencing around our GB work in Wales, ranging from universal credit to household debt.

You will be responsible for a programme of policy research, and will lead campaigns, public affairs and news work within Wales. You’ll work across policy areas and support junior members of the team to reach their potential. Our strong brand will give you unique opportunities to engage with those who have the power to make change. You’ll influence MPs, Assembly Members and civil servants, regulators and industry bodies, on behalf of the people who rely on Citizens Advice.

We are looking for someone with a wide range of skills, from exceptional judgement and excellent stakeholder management, to the personal authority required to be a leader in a large organisation.

This is a 12 month role and we would be open to secondments.

Citizens Advice values diversity, promotes equality and challenges discrimination. We encourage and welcome applications from people of all backgrounds. We particularly welcome applications from disabled and Black, Asian and Minority Ethnic people, as they are currently under represented in our workforce.

Closing Date: Wed 16 May 2018
Interview Date: 30 May 2018

For more information and to apply, please click the Apply button. 

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor a gwybodaeth annibynnol a diduedd yn rhad ac am ddim er mwyn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol ac ati. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi helpu dros 2.5 miliwn o bobl i ddatrys dros 6.2 miliwn o broblemau.

Mae ein rhwydwaith yn darparu gwasanaethau o 3,000 a mwy o leoliadau yng Nghymru a Lloegr. Yn 2015, cawsom wobr elusen y flwyddyn Charity Times am ein gwaith. Nawr, hoffem wneud llawer mwy.

£52,704 y flwyddyn 
Caerdydd
Llawn amser
Dros gyfnod mamolaeth hyd fis Mehefin/Gorffennaf 2019
Cyf Swydd: 18\072

Rydym yn chwilio am unigolyn eithriadol i arwain tîm Polisi ac Ymgyrchoedd Cymru yng Nghaerdydd.

Dyma gyfle cyffrous i weithio ar y materion pwysig sy’n wynebu pobl ledled Cymru a Lloegr heddiw, gan ymuno â thîm gyda hanes o sicrhau newid.

Rydym yn sefydliad sy’n canolbwyntio’n barhaus ar wneud cymdeithas yn lle tecach. Bob blwyddyn rydym yn helpu 2.7 miliwn o bobl i ddatrys eu problemau ledled Cymru a Lloegr. Mae’r data hwn a’n henw da yn rhoi dylanwad dihafal i ni. Mae gennym wybodaeth unigryw am dueddiadau newydd a materion sy’n effeithio ar bobl, ac rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i weithio gyda llywodraeth, rheoleiddwyr a diwydiant i wella bywydau pobl.

Bydd y rôl hon yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad i sicrhau ein bod yn cael yr effaith fwyaf bosibl ar ein cleientiaid yng Nghymru. Yng Nghymru mae gennym rwydwaith o 19 o ganolfannau Cyngor ar Bopeth lleol – i gyd yn elusennau unigol, yn cael eu staffio gan bron i 800 o wirfoddolwyr ymroddedig a staff cyflogedig. Rydym yn cynnig cyngor o 375 o leoliadau cymunedol yng Nghymru, ynghyd â chynnig gwasanaeth dros y ffôn ac ar-lein.

Gallai hyn gynnwys arwain gwaith ar faterion datganoledig fel polisi tai ac iechyd a gofal cymdeithasol, ond hefyd hyrwyddo a dylanwadu ar ein gwaith ledled Prydain yng Nghymru, yn amrywio o’r credyd cynhwysol i ddyledion aelwydydd.

Byddwch yn gyfrifol am raglen o ymchwil polisi, ac yn arwain ymgyrchoedd, materion cyhoeddus a gwaith newyddion yng Nghymru. Byddwch yn gweithio ar draws meysydd polisi ac yn cefnogi aelodau iau’r tîm i wireddu eu potensial. Bydd ein brand cadarn yn cynnig cyfleoedd unigryw i chi ymgysylltu â’r rhai sydd â’r grym i sicrhau newid. Byddwch yn dylanwadu ar Aelodau Seneddol, Aelodau Cynulliad a gweision sifil, rheoleiddwyr a chyrff diwydiant, ar ran y bobl sy’n dibynnu ar Cyngor ar Bopeth.

Rydym yn chwilio am rywun sydd ag ystod eang o sgiliau, o roi barn heb ei hail i reoli rhanddeiliaid yn ardderchog, i’r awdurdod personol sy’n ofynnol i fod yn arweinydd mewn sefydliad mawr.

Rôl 12 mis yw hon a byddem yn ystyried secondiadau.

Mae Cyngor ar Bopeth yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, yn enwedig ceisiadau gan bobl anabl a phobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol ohonynt yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Dyddiad cau: dydd Mercher, 16 Mai 2018
Dyddiad cyfweliadau: 30 Mai 2018