JOB: Senior Policy Officer – Sustrans

Senior Policy Officer – Sustrans 

£24,586 – £26,717 per annum

(dependent on relevant skills and experience)

37.5 hours per week – based in Cardiff Bay

Closing date: 19 March 2018

Sustrans Crymru is looking for an experienced policy and influencing professional to ensure that the charity’s knowledge and expertise informs the work of decision-makers and commissioning bodies in Wales.

Educated to degree level or equivalent, you will have experience of public affairs and policy research and  development.  You will have excellent written and verbal communications skills and the ability to build and maintain productive working relationships.  You will have a good understanding of current transport issues and of local and national policy and politics in Wales.  You will have excellent IT literacy and research skills and be committed to the promotion of sustainable transport.

Click here to apply

Uwch Swyddog Polisi

£24,586 – £26,717 y flwyddyn

(yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad perthnasol)

37.5 awr yr wythnos – lleolir ym Mae Caerdydd

Mae Sustrans Cymru yn chwilio am weithiwr proffesiynol polisi a dylanwadu profiadol er mwyn sicrhau bod gwybodaeth ac arbenigedd yr elusen yn llywio gwaith penderfynwyr a sefydliadau comisiynu yng Nghymru.

Byddwch wedi’ch addysgu hyd at lefel gradd neu gyfwerth a bydd gennych brofiad o faterion cyhoeddus a pholisi ymchwil a datblygu.  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol a’r gallu i feithrin a chynnal perthnasau gwaith cynhyrchiol.  Bydd gennych ddealltwriaeth dda o faterion trafnidiaeth presennol ac o bolisi a gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol yng Nghymru.  Bydd gennych sgiliau llythrennedd TG ac ymchwil rhagorol a byddwch yn ymrwymedig i hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy.

Cliciwch yma i wneud cais am y swydd