JOB: Policy and Public Affairs Manager, BHF Cymru

Location: Cardiff
Salary Details: c£32,000 p/a + benefits
Hours Per Week: 35
Closing Date: 09 Oct 2017
Vacancy Type: Permanent

The British Heart Foundation (BHF) is the nation’s heart charity, fighting to keep the nation’s heart beating with information, patient care and pioneering research into Coronary Heart Disease, the nation’s single biggest killer.

About the role

We are seeking an experienced Policy and Public Affairs Manager to join our fight for every heartbeat as part of our award-winning policy and public affairs work.

Based in our Cardiff office you’ll devise and implement Wales-specific policy actions within the BHF policy framework and an effective, high-profile government relations programme, positioning BHF Cymru as the heart health voice in Wales.

With strong relationship building skills you’ll maintain existing and develop new strategic relationships with key organisations to ensure that BHF Cymru influences developments in research and health policy and practice.

You will work with teams within the Prevention Support & Survival Directorate to co-produce policies and patient engagement mechanisms that will help deliver BHF strategic priorities

About you

You will have experience of successful policy development and proven complex problem solving skills, first-class interpersonal communication and influencing skills are essential. You will have an in-depth understanding of the workings and processes of devolved government in Wales and how to use them to best effect.

You will also be driven by your commitment to making a difference to heart health policy in Wales.

How to apply
Our process involves submitting your CV and a supporting statement, which should outline your interest and explain how you meet the roles criteria.
https://jobs.bhf.org.uk/vacancies/3059/policy-and-public-affairs-manager-wales.html
Y British Heart Foundation (BHF) yw elusen calon y genedl. Mae’n brwydro i ofalu bod calon y genedl yn dal i guro trwy sicrhau gwybodaeth, gofal i gleifion a gwaith ymchwil arloesol i Glefyd Coronaidd y Galon sy’n lladd mwy o bobl Prydain nag unrhyw un peth arall.

Gair am y swydd

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi a Materion Cyhoeddus profiadol i ymuno â’n brwydr dros bob curiad calon fel rhan o’n gwaith arobryn ym maes polisi a materion cyhoeddus.

Byddwch yn gweithio o’n swyddfa yng Nghaerdydd gan ddyfeisio a gweithredu camau polisi sy’n benodol i Gymru fel rhan o fframwaith polisïau’r BHF a rhaglen effeithiol ac amlwg o gysylltiadau â Llywodraeth Cymru, gan sicrhau mai BHF Cymru yw llais iechyd y galon yng Nghymru. Byddwch yn dda am feithrin cysylltiadau a byddwch yn cynnal cysylltiadau presennol ac yn meithrin cysylltiadau strategol newydd gyda sefydliadau allweddol er mwyn sicrhau bod BHF Cymru yn dylanwadu ar ddatblygiadau ym meysydd ymchwil, polisi iechyd ac ymarfer.

Byddwch yn cydweithio â thimau yn y Gyfarwyddiaeth Atal, Goroesi a Chefnogi i gyd-ddatblygu polisïau a dulliau o ymgysylltu â chleifion a fydd yn helpu i gyflenwi blaenoriaethau strategol y BHF.

Gair amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o ddatblygu polisïau yn llwyddiannus a byddwch wedi profi eich bod yn gallu datrys problemau cymhleth. Mae sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol a sgiliau dylanwadu ardderchog yn hanfodol.

Bydd gennych ddealltwriaeth drwyadl o drefniadau a phrosesau’r llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru a byddwch yn deall sut orau i’w defnyddio.
Byddwch yn cael eich gyrru gan eich ymroddiad i wneud gwahaniaeth i bolisi iechyd y galon yng Nghymru.
Sut i wneud cais
Mae ein proses yn cynnwys anfon eich CV a datganiad ategol a ddylai amlinellu’ch diddordeb yn y swydd ac esbonio sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf.
Mae British Heart Foundation yn cydnabod ac yn parchu gwerth ac amrywiaeth pawb.
https://jobs.bhf.org.uk/vacancies/3059/policy-and-public-affairs-manager-wales.html