JOB: Communications and Influencing Officer, NUS Wales

 

 

 

 

JOB: Communications and Influencing Officer, NUS Wales

Location: Cardiff

Salary: £24,766-£28,259 (NUS Grade E; new appointments made at bottom of scale)

NUS Wales represents students and students’ unions all across Wales. Join us, and use your skills to make sure they are heard loud and clear.

This role will involve using your communication skills to help us achieve change and make students’ lives better.

The ideal candidate will be able to write compellingly for different audiences, use social media effectively, and work with agencies to come up with great products.

They will also know how to build campaigns and influence people. By keeping an eye on political developments, working with journalists, and turning technical policies into impactful communications, they will help make change happen.

The successful candidate will be bilingual in Welsh and English, and be able to write concisely and to an excellent standard in both languages.

For more information about the benefits of working for NUS and to apply, go to: https://www.nus.org.uk/en/who-we-are/work-for-us/communications-and-influencing-officer/

The application deadline is 5pm on 18 August 2017. Interviews will be held the week of 28 August 2017.

NUS is committed to being an inclusive employer and having a diverse workforce. We particularly welcome and encourage applications from women and people of Black, Asian and minority ethnic backgrounds.

 

 

SWYDD: Swyddog Cyfathrebu a Dylanwadu, UCM Cymru

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £24,766-£28,259 (Graddfa UCM E; ceir apwyntiadau newydd ar waelod y raddfa)

Mae UCM Cymru’n cynrychioli myfyrwyr ac undebau myfyrwyr ledled Cymru. Ymunwch â ni, a defnyddiwch eich sgiliau i sicrhau bod eu lleisiau i’w clywed yn glir ac yn groch.

Bydd y rôl hon yn golygu defnyddio eich sgiliau cyfathrebu i’n helpu ni i gyflawni newid a gwella bywydau myfyrwyr.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu ysgrifennu’n rymus ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd, defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol, a gweithio gydag asiantaethau i lunio cynnyrch gwych.

Bydd hefyd yn gwybod sut i adeiladu ymgyrchoedd a dylanwadu ar bobl. Drwy gadw llygad ar ddatblygiadau gwleidyddol, gweithio gyda newyddiadurwyr, a throi polisïau technegol yn gyfathrebiadau effeithiol, byddant yn helpu i greu newid.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn meddu ar sgiliau ysgrifenedig ardderchog yn y naill iaith a’r llall.

Am wybodaeth bellach am fuddion gweithio i UCM ac i ymgeisio ar-lein, ewch i: https://www.nus.org.uk/en/who-we-are/work-for-us/communications-and-influencing-officer/

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5pm ar 18 Awst 2017. Cynhelir cyfweliadau yn ystod wythnos 28 Awst 2017.

Mae UCM wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol a chynnal gweithlu amrywiol. Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan fenywod a phobl o gefndir Croenddu, Asiaidd neu leiafrifol ethnig.