JOB: Digital Marketing Partner, Chwarae Teg

Location:  Cardiff

Salary: £27,282 per annum

Chwarae Teg is a charity working to help ensure women in Wales can enter the workplace, develop their skills and build rewarding careers. They work closely with the government, academics and industry to influence the development of policies.

This role is offered on a fixed term contract until 31st March 2018. Secondment opportunities also welcome.

About the role

Chwarae Teg are looking for a Marketing Partner – Digital to join their exciting and expanding team! As the Marketing Partner – Digital, you will play an integral role planning and implementing brand marketing campaigns across multiple channels, ensuring that goals and targeting opportunities are met and optimised.

To be successful in this role you will already have demonstrable experience and success within a digital marketing role of similar scale and complexity including search, social media, lead generation and direct sales. You will also possess excellent verbal and written communication skills with an eye for accuracy. If this sounds like you, they’d love to hear from you.

Why Chwarae Teg?

Naturally, we offer a competitive benefits package (more about that later) and more importantly, you’ll get a great buzz from contributing to our vision every day whilst working with a talented team of people. You’ll also be joining a dynamic and forward thinking charity that is ambitious and relentless in creating a Wales where women can achieve and prosper.

Want to know more?

Visit Chwarae Teg’s website to apply http://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers To find out more about the Women’s Programme visit http://www.agilenation2.org.uk/for-women/

How to apply

Visit https://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers/ and complete the application and equal opportunity monitoring form and return both documents to recruitment@chwaraeteg.com – Applications by CV will not be accepted.

Closing date: Midday Wednesday 26th April 2017.

Want to talk to someone? Give Gemma a call on 07950 492 103

 

*********

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £27,282 y flwyddyn

Mae Chwarae Teg yn elusen sy’n gweithio i helpu i sicrhau fenywod yng Nghymru i allu mynd mewn i’r gweithle, yn datblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaoedd gwerth chweil. Maent yn gweithio’n agos gyda’r llywodraeth, academyddion a diwydiant i ddylanwadu ar ddatblygiad polisïau.

Mae’r rôl hon yn cael ei gynnig ar gontract tymor penodol hyd 31 Mawrth 2018. Cyfleoedd Secondiad hefyd yn croesawu.

Am y rôl

Chwarae Teg yn chwilio am Partner Marchnata – Digidol i ymuno â’u tîm gyffrous ac yn ehangu! Fel y Partner Marchnata – Digidol, byddwch yn chwarae gweithredu ymgyrchoedd marchnata brand ar draws sianeli lluosog gynllunio a, gan sicrhau bod nodau a chyfleoedd targedu yn cael eu bodloni ac yn optimized.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon bydd gennych eisoes brofiad a llwyddiant amlwg o fewn rôl marchnata digidol ar raddfa a chymhlethdod tebyg gan gynnwys chwilio, cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu plwm a gwerthu uniongyrchol. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog gyda llygad am gywirdeb. Os yw hyn yn swnio fel chi, byddent yn falch iawn o glywed gennych.

Pam Chwarae Teg?

Yn naturiol, rydym yn cynnig pecyn buddion cystadleuol (mwy am hynny yn nes ymlaen) ac yn bwysicach, byddwch yn cael gwefr gwych gan gyfrannu at ein gweledigaeth bob dydd wrth weithio gyda thîm talentog o bobl. Byddwch hefyd yn ymuno yn elusen feddwl deinamig a blaengar sy’n uchelgeisiol ac yn benderfynol wrth greu Cymru lle gall merched gyflawni a ffynnu.

Eisiau gwybod mwy?

Ewch i wefan Chwarae Teg i wneud cais http://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers I gael gwybod mwy am Raglen y Merched ymweliad http://www.agilenation2.org.uk/for- merched /

Sut i wneud cais

Ewch https://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers/ a chwblhewch y ffurflen monitro gais a chyfle cyfartal ac yn dychwelyd y ddwy ddogfen i recruitment@chwaraeteg.com – ni fydd ceisiadau gan CV yn cael ei dderbyn .

Dyddiad cau: Hanner dydd Dydd Mercher 26 mis Ebrill 2017.

Eisiau siarad â rhywun? Rhowch Gemma alwad ar 07950 492 103