JOB: External Affairs Manager, NUS Wales

Location:  Cardiff

Salary:  £33,658 – £37,263

NUS Wales is the voice of more than 300,000 students in Wales. As our External Affairs Manager, you will make sure our students cannot be ignored.

About the role

The post holder will manage the development and consistent delivery of NUS Wales’ public affairs strategy. They will effectively manage NUS Wales communications across students’ unions, key stakeholders and the wider public, including the campaigning work of NUS Wales and the priorities of NUS Wales’ full time elected officers. In addition, they will grow and develop the bilingual service and policy of NUS.

The successful candidate will have the breadth and depth of experience to be able to lead a team of communicators, campaigners and translators. You will have extensive experience of developing communications strategies, including crisis management and working with difficult audiences; experience of building media and press relationships, including as a press contact and an understanding of current affairs within Welsh politics.

This role will include travel within Wales and the UK, with travel time beyond normal working hours. This role will contribute towards press relationship management, acting as the press contact for NUS Wales and be expected to respond to this outside normal working hours.

Benefits

In addition to your basic salary we also offer a generous benefits package which includes:

27 days holiday (plus 1 extra day each year to a maximum of 30) plus 4 days over the Christmas period as well as public holidays

Childcare voucher scheme with a further childcare allowance to support parents

Flexible working options

An individual health cash plan

Employee assistance scheme including a GP advice line, virtual doctor, counselling, medical information and legal advice

A generous pension scheme (employer matched up to a maximum of 6% of basic salary)

Access to learning and development opportunities

How to apply

For more information please read the role profile or to apply please complete the application form and diversity monitoring form, both available on our website

Please note we do not accept CVs or pdf documents

Deadline for applications is 2nd May 2017

Interviews will be held on 17th May 2017

Completed applications should be returned to recruitment@nus.org.uk

For an informal conversation about the role, please email Director of Nations and Internationalism, Mike Day, mike.day@nus-scotland.org.uk.

NUS is committed to being an inclusive employer and having a diverse workforce. We particularly welcome and encourage applications from Black, Asian and minority ethnic background.

******

Rheolwr Materion Allanol

Lleoliad:  Caerdydd

Cyflog:  £33,658 – £37,263

UCM Cymru yw llais dros 300,000 o fyfyrwyr yng Nghymru. Fel ein Rheolwr Materion Allanol, byddwch yn sicrhau na ellir anwybyddu ein myfyrwyr.

Ynglŷn â’r rôl

Bydd deilydd y swydd yn rheoli datblygiad a gweithrediad cyson strategaeth materion cyhoeddus UCM Cymru. Bydd yn rheoli cyfathrebiadau UCM Cymru’n effeithiol ar draws undebau myfyrwyr, rhanddeiliaid allweddol a’r cyhoedd yn ehangach, gan gynnwys gwaith ymgyrchu UCM Cymru a blaenoriaethau swyddogion etholedig llawn-amser UCM Cymru. Ynghyd â hyn, bydd yn tyfu a datblygu gwasanaeth a pholisi dwyieithog UCM.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad eang a dwfn i allu arwain tîm o gyfathrebwyr, ymgyrchwyr a chyfieithwyr. Bydd gennych brofiad eang o ddatblygu strategaethau cyfathrebu, gan gynnwys rheoli argyfwng a gweithio gyda chynulleidfaoedd anodd; profiad o adeiladu perthynas â’r wasg a’r cyfryngau, gan gynnwys gweithredu fel cyswllt â’r wasg, yn ogystal â dealltwriaeth o faterion cyfoes o fewn gwleidyddiaeth Cymru.

Bydd y swydd yn cynnwys teithio o fewn Cymru a’r DU, gydag amser teithio’r tu hwnt i oriau gwaith cyffredin. Bydd deilydd y swydd yn cyfrannu at reolaeth ein perthynas â’r wasg, gweithredu fel cyswllt UCM Cymru â’r wasg, a bydd disgwyl i chi ymateb i hyn y tu allan i oriau gwaith cyffredin.

Buddion

Ynghyd â’ch cyflog sylfaenol, rydym hefyd yn cynnig pecyn buddion hael sy’n cynnwys:

27 diwrnod o wyliau (hefyd 1 diwrnod ychwanegol bob blwyddyn hyd at uchafswm o 30 diwrnod) hefyd 4 diwrnod ychwanegol dros gyfnod y Nadolig, ynghyd â gwyliau cyhoeddus

Cynllun taleb gofal plant gyda lwfans gofal plant pellach i gynorthwyo rhieni.

Dewisiadau gweithio hyblyg

Cynllun ariannol iechyd unigol

Cynllun cymorth i aelodau staff, gan gynnwys llinell-gyngor at feddyg teulu, meddyg rhithwir, cwnsela, gwybodaeth feddygol a chyngor cyfreithiol

Cynllun pensiwn hael (mae’r cyflogwr yn cynnig hyd at 6% o’r cyflog sylfaenol)

Cyfleoedd am ddysgu a datblygiad

Sut i gyflwyno cais

Am fwy o wybodaeth, darllenwch y proffil rôl, neu os ydych am ymgeisio a fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen gais a’r ffurflen fonitro amrywioldeb; mae’r naill a’r llall ar gael ar ein gwefan

Dylech nodi nad ydyn ni’n derbyn CV na dogfennau pdf

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Mai 2017

Cynhelir cyfweliadau ar 17 Mai 2017

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi’u cwblhau i recruitment@nus.org.uk

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r rôl, mae croeso i chi e-bostio Cyfarwyddwr y Gwledydd Datganoledig a Rhyngwladoldeb, Mike Day ar mike.day@nus-scotland.org.uk.

Mae UCM wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol a chynnal gweithlu amrywiol. Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan y rheiny sy’n Groenddu, Asiaidd neu o gefndir lleiafrifol ethnig.