Information from the British Council

Information from the British Council

Future Leaders Connect is a new global network for emerging policy leaders. We aim to connect exceptional young people (aged 18-35) from around the world.

Two people from Wales will be chosen to join Future Leaders Connect and applications for the scheme are open now.

The best six applicants will go on to a heat at the Senedd on 15 June, where they will have the chance to pitch their ideas to an audience of political leaders and policy experts. The two winners of the heat will join Future Leaders Connect, which offers:

  • Nine day residential programme in Cambridge and London, with interactive workshops that will enhance existing leadership and communication skills, and share policy making best practice.
  • The chance to meet UK Parliamentarians, visit leading UK institutions and attend private meetings with leaders and policy makers from around the world.
  • A one day conference in the Houses of Parliament themed Fast Forward: Preparing for the World Ahead of Us. The conference will be an interactive day of discussions and debates with UK Parliamentarians addressing some of the world’s most urgent issues.

Further information can be found here:

https://wales.britishcouncil.org/en/programmes/society/future-leaders-connect

Applications close on Sunday 14th May 2017.

Rhwydwaith byd-eang newydd ar gyfer arweinwyr polisi yw Future Leaders Connect, i bobl ifanc sydd am ddatblygu’u hawydd i arwain a dod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr polisi. Ein nod yw cysylltu pobl ifanc eithriadol (rhwng 18-35 oed) o bob cwr o’r byd.

Bydd dau berson o Gymru yn cael eu dewis i ymuno â Future Leaders Connect ac mae ceisiadau ar gyfer y cynllun ar agor nawr.

Bydd y chwe ymgeisydd gorau yn mynd ymlaen i ragbrawf yn y Senedd ar 15 Mehefin, ac yn cael y cyfle i gyflwyno eu syniadau i gynulleidfa o arweinwyr gwleidyddol ac arbenigwyr polisi. Bydd y ddau enillydd yn ymuno â Future Leaders Connect, sydd yn cynnig:

  • Rhaglen breswyl naw diwrnod yng Nghaergrawnt a Llundain, gyda gweithdai rhyngweithiol a fydd yn gwella sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu, a rhannu arferion gorau o ran llunio polisïau.
  • Cyfle i gwrdd â Seneddwyr y Deyrnas Unedig, ymweld â rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain a mynd i gyfarfodydd preifat gydag arweinwyr a llunwyr polisi o bob cwr o’r byd.
  • Cynhadledd undydd yn San Steffan ar y thema Fast Forward: Preparing for the World Ahead of Us. Bydd y gynhadledd yn ddiwrnod rhyngweithiol o drafodaethau a dadleuon wrth i Seneddwyr y Deyrnas Unedig drafod rhai o broblemau mwyaf argyfyngus y byd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://wales.britishcouncil.org/en/programmes/society/future-leaders-connect

Ceisiadau’n cau ar ddydd Sul 14 Mai, 2017.